Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.       Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Uw Beheerder Brandmeldinstallatie en de opdrachtgever.


Artikel 2. Inschrijving

1.       Onze website www.uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl is in het bezit van een SSL-certificaat. Dit kun je herkennen aan het slotje in het adresbalk. Je plaatst online een aanmelding bij Uw Beheerder Brandmeldinstallatie. Dit doe je dus in een beveiligde omgeving.

2.       Je gegevens gebruiken wij alleen voor de verwerking van het aanmelden en niet voor commerciële doeleinden.


Artikel 3. Offerte

1.       De offerte is 2 maanden geldig.

2.       De bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1.       Uw Beheerder Brandmeldinstallatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uw Beheerder Brandmeldinstallatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uw Beheerder Brandmeldinstallatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig dan aan Uw Beheerder Brandmeldinstallatie verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uw Beheerder Brandmeldinstallatie zijn verstrekt, heeft Uw Beheerder Brandmeldinstallatie recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4.       Uw Beheerder Brandmeldinstallatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uw Beheerder Brandmeldinstallatie uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Geheimhouding

1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 6. Herplannen/annuleren

1.       Bij onvoldoende aanmeldingen of teveel afmeldingen voor een cursus, of bij onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld ziekte, lockdown, weersomstandigheden etc.) heeft Uw Beheerder Brandmeldinstallatie altijd het recht een cursus te annuleren en te verplaatsen.

2.       Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen per e-mail of schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor aanvang van de cursus. Vanaf 1 week voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 48 uur voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd of zonder afmelding.

3.       In het uiterste geval, zoals een ziekte of een sterftegeval en hierdoor kan de deelnemer niet deelnemen aan een cursus, moet hij/zij binnen 12 weken de cursus volgen van Uw Beheerder Brandmeldinstallatie. Gebeurt dit niet binnen dit termijn, dan is de opdrachtgever of deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.


Artikel 7. Betaling

1.       Betaling dient te geschieden vooraf overboeking of achteraf binnen 14 dagen na de cursus. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt het diploma niet uitgegeven.

2.       De factuur is conform de offerte of opdrachtbevestiging ongeacht of er één of meerdere deelnemers om welke redenen dan ook niet aanwezig zijn.

3.       In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen dan de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.

4.       Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Uw Beheerder Brandmeldinstallatie de vordering ter incasso uit handen geven.